ผู้เขียน หัวข้อ: เรียงความอาเซียน  (อ่าน 189817 ครั้ง)

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 130
 • อาเซียน
  • ดูรายละเอียด
  • อาเซียน

เรียงความอาเซียน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 01:49:41 am »
เรียงความอาเซียน ในงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 "ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทาไม : อย่างไร : สาคัญตรงไหน?" วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY)
หัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใสในประชาคมอาเซียน"
โดย นางสาวณัฐธิดา ศิริปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อ้างถึง
ปัจจุบันนี้การศึกษาไทยมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ก้าวทันประเทศที่มีความเจริญทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้านและสามารถนาไปใช้ได้ในทุกๆสายอาชีพ ดังตอนนี้จะเห็นได้ว่า การศึกษาไม่ว่าจะชาติใด ประเทศใดก็จะให้ความสาคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้เกือบทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งยังเป็นภาษาที่สอดคล้องกับการทางานร่วมกันของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มีการออกกฎบัตรอาเซียนที่บัญญัติไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be English” ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว การศึกษาทั่วทุกมุมโลกจึงเน้นที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ และนาไปใช้ในอนาคตต่อไป เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันของคนในสังคมประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงกระบวนการของการศึกษาเท่านั้นที่จะเป็นผู้เริ่ม แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วยว่าจะใส่ใจและพร้อมนาไปปฏิบัติใช้ในอนาคตได้อย่างเต็มที่หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
การที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถพอที่จะก้าวเข้าสู่ในประชาคมอาเซียนได้นั้น จาเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยกาลังศึกษาควรรีบมั่นศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุด เพราะการเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการพัฒนา จากข้างต้นแม้ว่าภาษาอังกฤษจะหมายถึงการสื่อสารระหว่างกันในการทางานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ก็ยังรวมไปถึงประชาชนในประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอาเซียน จาเป็นที่จะต้องใช้
ภาษาอังกฤษกันให้มากขึ้นนอกเหนือจากภาษาของตน เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรต่างๆที่เป็นผู้ใช้ แต่ในเมื่อทุคนเป็นสมาชิกของอาเซียนและต้องไปมาหาสู่ เดินทางท่องเที่ยว ทาความรู้จักกัน และเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับสมาชิกอาเซียนในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ยอมรับกันทั่วโลก เป็นภาษากลางของโลกและของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่ใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ถึงแม้ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจาชาติ แต่เมื่อต้องติดต่อกับผู้อื่นซึ่งต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ก็จาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ฉะนั้นประเทศส่วนใหญ่จึงให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นภาษาหลักของหลักสูจรในการศึกษาทุกระดับ และเมื่ออาเซียนได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทางานของทุกคนในอาเซียน ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศไปจนถึงประชาชนทั่วไปทั้งเด็กเล็กและเยาวชน
ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เราจาเป็นต้องเรียนรู้ มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องศึกษาเพื่อใช้ประกอบกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทุกวัน เพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญและมั่นคง สามารถก้าวทันในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนไม่ว่าจะระดับใด ประเทศใด ก็มักที่จะต้องเสริมสร้างและเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และเมื่อประเทศไทยของเราได้เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้และแสวงหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนาไปพัฒนาประเทศชาติดังกับเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาทั้งด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม หรือการท่องเที่ยว ที่ต่างมีความสาคัญด้วยกันทั้งสิ้น


ที่มา
http://www.law.cmu.ac.th

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 130
 • อาเซียน
  • ดูรายละเอียด
  • อาเซียน
Re: เรียงความอาเซียน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 01:55:14 am »
เรียงความอาเซียน  “ตัวเลือกที่มากขึ้น ชีวิตที่สดใส นี่คือผลประโยชน์ของผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

 การแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Ms. Mary Anne Therese Manuson จากประเทศฟิลิปปินส์ :

อ้างถึง
ที่บ้านของฉันในมะนิลา ในห้องครัวจะมีทั้งบะหมี่ยี่ห้ออินโดมี่จากประเทศอินโดนีเชีย และข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยเก็บไว้อยู่ตลอดเวลา ส่วนรองเท้าของฉันเป็นยี่ห้อวินชี่จากประเทศมาเลเซีย ในขณะที่น้องชายของฉันใช้เครื่องเล่นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อครีเอทีฟ ที่ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ โดยครอบครัวของฉันซื้อสินค้าที่กล่าวไปแล้วได้ในประเทศฟิลิปปินส์นี่เอง

        เมื่อปีที่ผ่านมา ฉันได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ฉันได้เห็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์จำนวนมากอยู่บนชั้นวางสินค้าในร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงตากแห้ง 7D สบู่ขัดผิวที่ทำมาจากมะละกอ Likas และมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อ แจ็ค แอนด์ จิล ผู้บริโภคในเขตประเทศอาเซียนไม่เคยมีสินค้าที่หลากหลายชนิดเช่นนี้มาก่อน แต่ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา พวกเราสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้ในราคาถูกและคุณภาพดี โดยแหล่งผลิตที่อยู่ในภูมิภาค สาเหตุที่เราได้มีโอกาสใช้สินค้าและบริการที่ราคาต่ำเช่นนี้ เกิดจากการตัดสินใจเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา โดยผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ที่จะมาถึงนี้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้เกิดความพยายามที่จะรวมตัวกันทางด้านการตลาดและการผลิต ตลอดจนมีมาตรการลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป

        จุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่ ในการผลิตสินค้าและบริการที่แต่ละประเทศมีเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีการนำเข้าและส่งออกผลผลิตที่แต่ละประเทศผลิตไปยังประเทศในภูมิภาค โดยปราศจากปัญหาทางด้านความแตกต่างของกฏระเบียบทางการค้า พิธีการทางศุลกากร และอัตราภาษีที่สูง และทันทีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ต้นทุนสินค้าที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ก็จะไม่ถูกคำนวนเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอีกต่อไป

         ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 นี้ อาเซียนจะเปลี่ยนสถานะเป็นเขตเสรีทางการค้า ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรในสินค้าหลายประเภท และในอนาคต อัตราภาษีจะค่อยๆลดลงไปอีก แต่ยังมีอัตราภาษีของสินค้าบางประเภทที่จะยังคงไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ สามารถใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศได้เช่นเดิม ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียจะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าประเภทปลาและไม้ แต่จะลดอัตราภาษีสินค้าประเภทผลไม้และข้าว เพราะสินค้าเหล่านี้มีแหล่งผลิตภายในประเทศนั่นเอง

          การที่มาตรการกีดกันทางการค้าลดลงหรือยกเลิกไปนั้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร ความคิด และเงินตรา ทำให้ธุรกิจในภูมิภาคนี้สามารถเปิดดำเนินการหรือขยายการดำเนินการได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้นำธุรกิจยังหวังว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ในฐานะที่อาเซียนตั้งอยู่ในศูนย์กลางของทวีปเอเชียนั่นเอง หลังจากมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้จะมีจำนวน 584 ล้านคน และทำให้มีจำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

         ในขณะที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เราก็หวังว่าจะมีการรายรับและมาตรฐานความเป็นอยู่โดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเช่นกัน  ในการนี้ อาเซียนได้มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรในประเทศสมาชิก โดยริเริ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น ระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อป้องกันประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการรวมตัวในครั้งนี้ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้ในบางอุตสาหกรรม เช่น การเดินทางทางอากาศ มีการยกเลิกเขตน่านฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิกและตกลงจะรักษาการเปิดน่านฟ้านี้ไว้  ดังนั้น จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ธุรกิจการค้าก็เช่นเดียวสามารถขนส่งสินค้าของตนได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย (รูปแบบการทำพิธีการทางศุลกากรภายในภูมิภาค รูปแบบพิธีการทางศุลกากรนี้จะสามารถร่นเวลาการทำพิธีการทางศุลกากรลงถึงเท่าตัว ซึ่งโครงการนี้ได้ทดลองใช้แล้วในประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์) จำนวนสายการบินต้นทุนต่ำที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรในอาเซียนสามารถเดินทางทางอากาศได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยก็ตาม และส่วนใหญ่การเดินทางของประชากรในเขตอาเซียนไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า (เอกสารตรวจลงตรา) ภายหลังที่ผู้นำของประเทศสมาชิกลงนามในข้อตกลงเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผลจากการลงนามในข้อตกลง ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำอย่างไทเกอร์     แอร์เวย์  แอร์ เอเชีย และเซบู แปซิฟิกส์ มีการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว และแต่ละสายการบินมีการเสนอราคาค่าโดยสารที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการที่ราคาค่าโดยสารถูกลงนี้ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  ทำให้ประชาชนในอาเซียนมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 23.2 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเอง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 28.6 ล้านคนในปี ค.ศ. 2008

         สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนั้น เมื่อความสะดวกสบายในการเดินทางทางอากาศได้เพิ่มจำนวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมีนัยยะสำคัญ  ทำให้คนจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์สามารถเดินทางมารักษาตัวกับโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนของป้าได้ทำการปลูกย้ายตับที่ประเทศสิงคโปร์ และเพื่อนของพ่อที่อาศัยอยู่ประเทศอินโดนีเซียได้ไปผ่าตัดหัวใจที่จังหวัดปีนัง ประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทั่ง ผู้หญิงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังหาสถานที่ เพื่อทำศัลยกรรมพลาสติก ต่างมุ่งหน้ามายังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นต้น

         ในปัจจุบัน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในเขตอาเซียนและผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ ทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคาในการให้บริการทางการ แพทย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทยาในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อยูนิแลป สามารถขายยาชา ยาแก้ไอ และยาแก้หวัดราคาย่อมเยาได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการร่วมทุนกับบริษัทยาอื่นๆ ในภูมิภาค  ณ ขณะนี้ ประเทศสมาชิกในเขตอาเซียนได้พัฒนา ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ สำหรับผู้มีอาชีพทางการแพทย์และสร้างมาตรฐานร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นั่นหมายความว่า คุณภาพของการรักษาพยาบาลจะไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนรวยที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาอีกแล้ว

         จากการที่ประเทศในเขตอาเซียนเข้าใกล้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ ชีวิตของประชาชนทั่วไปจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น การเดินทางที่รวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันไปแล้ว ถ้าอาเซียนสามารถนำพาสิ่งดีดีเหล่านี้สู่ประชาชนได้อย่างที่วางแผนไว้ ฉันมั่นใจว่า ผู้บริโภคจะมีความเป็นอยู่อย่างพระราชา

บทความชนะเลิศฉบับภาษาอังกฤษสามารถดูได้ตามลิงค์ด้านล่าง http://www.aseansec.org/apris2/file_pdf/APRIS%20Winining%20Feature%20Article.pdf

**************************************************************************

การแข่งขันเขียนบทความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          การแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานเลขาธิการอาเซียนและโครงการอาเซียนและสหภาพยุโรป เพื่อการสนับสนุนการรวมตัวของภูมิภาค (APRIS) เป็นเผยแพร่ประโยชน์จากการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2015 การแข่งขันครั้งนี้เปิดรับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจส่งเรียงความเข้าประกวด โดยผู้ส่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี


ที่มา
http://www.qlf.or.th