Author Topic: คําทักทายอาเซียน คำทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  (Read 88242 times)

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 130
 • อาเซียน
  • View Profile
  • อาเซียน

คําทักทายอาเซียน คำทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zqFYP223-WM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zqFYP223-WM</a>

ภาษาต่างๆของประเทศในอาเซียน


อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 130
 • อาเซียน
  • View Profile
  • อาเซียน
ภาษาเเละวัฒนธรรม คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1oZR0RV1juE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1oZR0RV1juE</a>

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 130
 • อาเซียน
  • View Profile
  • อาเซียน
การทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ehmhMU9-wXo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ehmhMU9-wXo</a>

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 130
 • อาเซียน
  • View Profile
  • อาเซียน
เพลงคำทักทายอาเซียน โรงเรียนบ้านพรานอ้น

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5JbkZsz7Qpk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5JbkZsz7Qpk</a>